Realregister i Otting

Spøttrup lokalhistorisk forening

Sølvskatten ved Ejstrup udgraves.

Referat af Generalforsamlingen, Spøttrup Lokalhistoriske Forening, 14. marts 2022.

Næstformand, Tage Nielsen, bød velkommen til de 28 deltagere, og Ib Svenningsen foreslog af starte med at synge: ”Livet er en gave”.

 1. 1.                  Valg af dirigent

Ivan Thorgaard blev valgt, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var betids annonceret i Mølposen 2021.

 1. 2.                  Formandens beretning

Tage Nielsen fremlagde formandens beretning, som bl.a. omhandlede udflugten til Viborg, Arkivets Dag med udstilling om Livø, Mølposen m. v. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

     3.          Fremlæggelse af det foregående kalenderårs reviderede regnskab

Kasserer, Tage Larsen, fremlagde det reviderede regnskab og status, der blev godkendt af generalforsamlingen.

4.         Budget og forventninger

            Det gik man let henover.

5.         Kontingentet

Det fortsætter med samme sats som hidtil: 100 kr. for én og 150 kr. for to, der så kun får en Mølpose.

6.         Orientering om Spøttrup Lokalhistoriske Arkivs virksomhed

Ib Svenningsen fortalte, at trods en Corona-ramt 1. halvår, nåede man op på 438 gæster i 2021, og at vi har rundet millionen af besøg på arkivets hjemmeside. Han orienterede om forberedelserne til udstillingen om Livø og sluttede sit indlæg med en kraftig opfordring til de fremmødte om at få navne skrevet ved deres billeder.

7.         Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Valget startede med, at Erik Lofstad blev Lihmes nye repræsentant i bestyrelsen i stedet for Birthe Jespersen, der ikke ønskede genvalg. Der var genvalg til Aage Dahl, Lem-Vejby, Kristian L. Svejgaard, Oddense-Otting og Egon Hørby, Rødding.

Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges på ulige årstal.

8.         Indkomne forslag

            Der var ikke fremkommet forslag.

9.         Eventuelt

            Der var ikke noget indlæg.

Tage Nielsen sagde tak for fremmødet til generalforsamlingen, og vi gik i ”køkkenet” og fik kaffen.

Efter kaffen viste Jesper Svenningsen billeder fra fundet af sølvskatten i Ejstrup, og vi fik fortalt historien fra de første par fundne ting til de dage, hvor de nærmest levede på stedet med museumsfolk og gravemaskine. Han kunne også fortælle, at der senenere er blevet fundet flere ting, som er relateret til fundet. Han blev spurgt om mange ting og svarede beredvilligt på det hele.

Tage Nielsen, næstformand

Generalforsamlingen 2019/20

Referat:

 1. Valg af dirigent.

Ib Svenningsen valgt.

         2.          Formandens beretning. (vedlagt)

Generalforsamling i Spøttrup Lokalhistoriske Forening

Spøttrup Lokalhistoriske Forening har afholdt generalforsamling for 2019 og 2020, der har været udskudt pga. Covid-19.

     Foreningens økonomi bar præg af, at foreningen i efteråret udgav en bog om det folkelige liv, der udspillede sig ved Knud Strand i 1930’erne, 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne med forøget badeliv og et kæmpemæssigt, årligt idrætsstævne for de fleste skolebørn i Syd- og Vest-Salling. Et tiltag der var foranlediget af Vestsalling-banen, der gerne ville øge antallet af passagerer – og dermed også økonomien – ved at øge passagerantallet fra både Viborg og Skive.

     Det var også Vestsalling-banen, der byggede den første pavillon ved Knud Strand.

     Overskud fra salget af bogen har givet et pænt overskud til den lokalhistoriske foreningen og foreningen Pavillonens Venner, der skulle dele overskuddet i forholdet 2:1.

     Til bestyrelsen var der nyvalg til Egon Hørby, Rødding, i stedet for Aase Nyman, der ønskede at udtræde. Endvidere var til bestyrelsen nyvalg til Ivan Thorgaard, (Balling-Volling) og genvalg til Knud Mouritsen (Brøndum-Hvidbjerg), Tage Nielsen (Håsum-Ramsing) og Margit Kristiansen (Krejbjerg).

     Som bestyrelses-suppleanter var der genvalg til følgende: Erik Boll (Brøndum-Hvidbjerg), Svend Nør Nielsen (Håsum/Ramsing), Else Marie Lofstad Jensen (Lihme) og Margrethe Christensen (Oddense/Otting). Der var også nyvalg til Tage Larsen (Balling-Volling) som suppleant. Han er tillige foreningens kasserer, men ønskede at gå ud af bestyrelsen. Endvidere blev Ivan Karlsen (Krejbjerg) og Jens Knudsen (Lem-Vejby) nyvalgt som suppleanter. Fra Rødding blev der ikke fundet nogen suppleant.

     Kasserer Tage Larsen modtog en erkendtlighed for det store ekstraarbejde han har haft – og fortsat har – i forbindelse med regnskabet for Knud Strand-bogen.

 

                      Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller bemærkninger.

         3.          Fremlæggelse af de to foregående       

                      kalenderårs reviderede regnskaber (alle vedlagt)

 • 2019
 • ”Knud Strand”-regnskab 2019
 • ”Knud Strand”-regnskab 2020
 • 2020

Alle fire regnskaber blev godkendt.

4.          Orientering om næste års tænkte forløb og budget

                      Bestyrelsen fortsætter med følgende årlige aktiviteter:

 1. 1.      Generalforsamling i marts
 2. 2.      Udflugt i august
 3. 3.      Arkivernes Dag (2. lørdag i november)
 4. 4.      Mølposen (udkommer i december)

Budget:

 • Vi lægger ikke et udførligt årsbudget
 • Udflugten forventes at koste lidt, da foreningen har et godt overskud
 • Mølposen giver et overskud på omkring 25 kr. pr. uddelt eller solgt nummer - ca. 3000 kr. pr. år

5          Fastsættelse af kontingent

                     Uændret:

                     1 person: 100 kr. - inkl. 1 gratis Mølpose 

                      Pr. par:   150 kr. - inkl. 1 gratis Mølpose

    6.          Orientering om Spøttrup Lokalarkivs virksomhed

2020 blev stort set aflyst 11. marts, hvor arkivet lukkede for resten af året

7.         Valgtil bestyrelsen (valgene gælder for 2 år ad gangen)

       Aase Boe Nyman (Rødding) ønskede at udtræde og i stedet valgtes Egon Hørby (Rødding)

                   a) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

         Tage Larsen (Balling/Volling) ønskede at udtræde og Ivan Thorgaard (Balling/Volling) blev valgt.

                      Knud Mouritsen (Brøndum/Hvidbjerg), Tage Nielsen (Håsum/Ramsing) og

                      Margit Kristiansen (Krejbjerg) blev alle genvalgt

       b) Valg af 8 bestyrelsessuppleanter

(vælges i ulige år, men suppleres op, hvis pladserne er ubesatte)

                      Følgende blev valgt:

Tage Larsen (Balling/Volling)

                      Erik Boll (Brøndum/Hvidbjerg)

                      Svend Nør Nielsen (Håsum/Ramsing)

                      Ivan Karlsen (Krejbjerg) 

                      Jens Knudsen (Lem/Vejby)

                      Else Marie Lofstad Jensen (Lihme)

                      Margrethe Christensen (Oddense/Otting)

Der blev ingen valgt for Rødding, men det forsøges at finde én

8.          Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår små ændringer i vedtægterne

Vedtægterne blev gennemgået med ændringerne, og generalforsamlingen

                      vedtog dem.

             (De nye vedtægter vedlagt)

          9.         Eventuelt

                      Intet

Ib Svenningsen, dirigent/Knud Mouritsen, formand

 

Generalforsamlingen 2019

Esben Graugaard fortæller om studehandelen

Spøttrup lokalhistoriske forening

Generalforsamling 2019: mandag d. 11. marts kl. 19.00

Referat:

        1.     Ib blev valgt til dirigent

        2.     Formandens beretning

Formandens beretning 2019

I 2018 har vi i holdt 5 bestyrelsesmøder. Det ene var bestyrelses-suppleanterne

inviteret til. Det er de én gang om året.

Så kan de blive orienteret om det, vi arbejder med. Og de kan komme med gode idéer til os.

Vi var ved årsskiftet 155 medlemmer. Det er en fremgang på 30% i forhold til et år tidligere, – og det er hel godt.

Vi tror, det nok skyldes Mølposen, som folk egentlig tager ret godt imod.

Så har vi haft årets udflugt i august. Det tog en Tur til Thy, hvor vi blev guidet af Bente Astrup, der er rundviser i nationalparken deroppe. Det gjorde hun godt, og vejret var – denne gang – heldigvis med os.

Og så har vi jo i 2018 – i Foreningens 13 årige virke – og Arkivets 46-årige virke – flyttet Arkivet igen! Det var så 3. gang.

I 1973 startede den op i et lille udvalgsværelse på kommunekontoret i Ramsing, så flyttede det til Lihme skole, derefter til apotekets kælder i Balling, og nu til Ramsing skole.

Og vi er enige om, at NU kan det da ikke blive bedre! Hvor ER vi glade ved at være her!

Masser af plads. Masser af ly og gode adgangsforhold.

Den sidste flytning her, var et tydeligt bevis for, hvor mange ”gode venner”, Foreningen og Arkivet har!

Alle de, der kom og hjalp til … – Det var helt utroligt!

Der skulle pakkes ned i Balling. 400-500 fyldte flyttekasser.

Der skulle tages reoler og hylder ned i Balling. Der skulle gøres rent. Og der skulle males.

Der skulle gøres klar her i Ramsing, hvor der jo også skulle gøres rent – og males.

Der skulle tages gardiner ned, de skulle vaskes, og nogle skulle syes op. De blev strøget – og hængt op igen.

Der blev lavet et helt nyt og flot køkken – endda med opvaskemaskine! (jow – jow). Det blev sat skabe, hylder og reoler op.

Reolerne blev ændret og sikret, så de ikke kan vælte - og vi ikke kommer til skade, når vi bruger de øverst hylder.

Flytningen bevirkede så, at Arkivet var lukket i tre måneder

Da vi flyttede og gjorde klar her i Ramsing, stod jeg på hoved i Mølposen, der skulle være klar til omkring 1. december, - så jeg har i hvert fald ikke gået i vejen for ALLE de frivillige, der kom og hjalp til.

Det var helt utrolig, så mange der kom og hjalp til.

Alle mulige steder fra. Og alle, der kunne lave – og gøre – alverdens ting!

Hvor var det dejligt, med al den opbakning! – TUSIND TAK, skal I alle sammen have!

Da vi så åbnede Arkivet her, den 12. januar i år, kom der omkring 250 mennesker og så de dejlige forhold, arkivet har fået.

Det var overvældende.

Og der er lige siden åbningen – og indtil nu – kommet noget flere, end der plejer hver tirsdag, når Arkivet er åbent.

Når der så er åbent, er det dejligt at se, de faste 5-6 frivillige medarbejdere, der sammen med Ib tager imod én.

Det er vist ikke mange arkiver – hverken på egnen eller i hele landet, der er så velbemandede!

Jeg vil slutte Formands-beretningen med at nævne, at Spøttrup Lokalhistoriske Forening udtrykte gælden over de nye og dejlige forhold, arkivet nu har fået, ved – på åbningsdagen den 12. januar i år – at udnævne dets leder gennem ALLE 46 år, Ib Svenningsen, som Foreningens første æresmedlem!

Han har været med hele vejen.

Og vil kan jo egentlig godt sige, at Ib, der – ud over sin familie – har viet halvdelen af sit liv til Arkivet… han er faktisk: ARKIVET.

-        Skal vi ikke lige – velfortjent – hylde ham igen?

11. januar 2019

Knud Mouritsen

 3.   Fremlæggelse af revideret regnskab for 1. januar – 31 december 2018:

Indtægter:

Indestående i Vendsyssel spk. 1.1.2018       kr. 26624,94

Kassebeholdning                                                   129

Medlemskontingenter 2018                                  6650

Do                             2019                                  5050

Salg af Mølposen                                                 3400

Sponsorpenge Vendsyssel spk.                             1500

Udflugt tur til Thy                                             15000

Salg af fotokopier                                                   25

I alt i indtægter                                            kr. 58378,94                     

Udgifter:

Kontorartikler                                               kr     622,81

Arkivkaffe                                                           2133.22

Guide                                                                   500,00

Annoncer                                                            2257,50

Buskørsel – udflugt                                              5843,75

Spisning                                                              5450,00

Åben hus og bestyrelsesmøder                               454,00

Generalforsamling                                                 460,00

Porto                                                                      36,00

Trykning af Mølposen                                           9006,25

Gebyr til sparekassen Vendsyssel                           500,00

Krans og bårebuket                                               400,00

Udgifter i alt                                                 kr.27663,53

 

Indestående i Vendsyssel spk. 31.12.2018           30715,41

 

Balance                                                     kr.   58278,94

 

Ellen Jensen kaserer                                     Villy Bracht revisor

 

4.     Orientering om næste års tænkte forløb og budget

Der arrangeres en udflugt til Fil sø projektet og Tirpitz bunkermuseum ved Blåvandshuk.

Arkivernes dag lørdag d.9. november fra 13 – 17.

Foreningen bevilger en mikrobølgeovn samt rullebord.

 

 5.     Fastsættelse af kontingent: Kontingent uændret.

                      1 person: 100kr. - inkl. 1 gratis Mølpose 

                      Pr. par:   150 kr. - inkl. 1 gratis Mølpose

 

  6.      Orientering om Spøttrup Lokal Arkiv

Ib orienterede om forholdene i Museum Salling, det nye Skive Museum, højlageret i

Rønbjerg (1400 m2 og 6 m. høj, klimastyret 15 grader og luftfugtighed på 50%,  med

Kølerum til film og glasplader (4 grader celcius).

Året gik med fokus på evt. flytning til Ramsing skole. Startskuddet kom midt oktober

 og straks gik frivillige i gang med at klargøre lokalerne med maling installationer og

 efterfølgende opstilling af reoler m.m. Indsatsen var så stor at den endelige flytning

skete den 7. november. Herefter gik det slag i slag, og alt var på plads til julefrokosten

d. 30 november. December blev brugt til at lave installationerne edb m.m. Indvielsen

 blev holdt d. 12. jan. Med over 250 gæster. Ib rettede en tak til alle de frivillige der

 sammen har ydet en kæmpe indsats for at skabe de rammer vi har fået.

 

 

7.     Valg    (valgene gælder for 2 år ad gangen)

          a) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer – Alle modtog genvalg

         På valg er:

         Knud Høstgaard Møller (Balling/Volling)

         Knud Mouritsen (Brøndum/Hvidbjerg)

         Tage Nielsen (Håsum/Ramsing)

         Margit Kristiansen (Krejbjerg)

 

         b)    Valg af 8 bestyrelsessuppleanter – Alle modtog genvalg

                      Tage Larsen  (Balling/Volling)

                      Erik Boll (Brøndum/Hvidbjerg)

                      Svend Nør Nielsen (Håsum/Ramsing)

                      p.t. ingen          (Krejbjerg)                   

                      Aage Dahl (Lem/Vejby)

                      Else Marie Lofstad Jensen (Lihme)

                      Margrethe Christensen (Oddense/Otting)

                      Egon Hørby (Rødding)

 

         c)         Valg af revisor og revisorsuppleant – Begge modtog genvalg

                      På valg er revisor:

                      Villy Bracht, Håsum

 

                      revisorsuppleant: - Modtog genvalg

                      Signe Ravn Larsen, Ramsing                

8.     Indkomne forslag – ingen

9.     Eventuelt – intet

Efter kaffen var der foredrag af museumschefen for Holstebro Esben Graugaard om studehandelen i Salling.

Generalforsamlingen 2018

Ramsing fattighus omk. 1908. Møllegade 9.

Generalforsamling i Spøttrup lokalhistoriske Forening 12/3 2018

Referat:

 1. 1.    Valg af dirigent: Ib Svenningsen
 1. 2.    Formanden Else Marie Lofstads beretning:
 • Spøttrup lokalhistoriske Forening havde i 2017 134 medlemmer, pt. er der 131. Vi har i løbet af 2017 haft 6 bestyrelses- og redaktionsmøder.Derudover har vi været en udflugt i august.
 • Ved generalforsamlingen i 1017 skulle der findes en repræsentant fra Krejbjerg. Der er ikke mange medlemmer der, og ingen ønskede at komme i bestyrelsen. Løsningen blev Svend Jeppesen. Han bor i Balling, men har boet i Krejbjerg i rigtig mange år. Det har været en fin løsning, men det samme problem kan vi risikere vil opstå igen i et andet sogn, hvor der ikke er ret mange medlemmer. Dette skal der måske findes en løsning på.
 • Året har været præget af produktion af  Mølposen. Bestyrelsen blev hurtig enig om, at hele bladet ikke skulle have det samme tema. Der skulle også være plads til andre artikler og billeder.
 • Temaet blev bestemt til at skulle omhandle smede. Det viste sig, at der havde været rigtig mange i området. Vi fandt ca. 40 styk, og det var alt for mange at skrive om. Derfor bestemte vi, at der skulle skrives om ca. 1 fra hvert sogn.
 • Redaktionsudvalget var det samme som i 2016 nemlig bestyrelsen, Ib og medarbejderne på arkivet. Der blev lagt et stort stykke arbejde i at indsamle baggrundsstof og billeder til Mølposen. Hans Frederiksen har bidraget med en artikel om smed Nielsen til bladet. Tak for det. Der har været meget arbejde at lave for nogle, især har Knud Mouritsen brugt meget tid på redigeringen. Mange tak for det.
 • Der blev trykt 300 eksemplarer, og alle medlemmer har fået et blad. Desuden er der solgt ca. 120 ekstra eksemplarer. I år valgte vi at lave en lille folder om arkivet til at lægge ind i bladet. Den fortalte lidt om arkivet og foreningen.
 • Vi er stadigvæk ikke helt tilfredse med billederne. Nogle er blevet for mørke. Det, håber vi, bliver bedre til næste gang.
 • Den 3. august 2017 var vi på udflugt Mors Rundt. Vores guide var Margrethe Brejner. Hun stod på bussen ved Sallingsundbroen. Derfra kørte vi nordpå til Ejerslev havn, mod Feggesund og Flade, videre til Øster Jølby. Her var vi inde at se Ansgar Kirken, der er en frimenigheds kirke. Kirkens præst Ole Kobbelgaard fortalte om kirken og frimenigheden. Vi skulle have nydt den smukke udsigt til Salling og Fur på denne del af turen, men vejret var ikke med os. Det regnede og var diset, så vi ingenting kunne se.
 • Eftermiddagskaffen indtog vi i frimenighedens konfirmandstue. Efter kaffen kørte vi mod syd til ”Skovkirken” i Karby. Dette er et hønsehus, som minikonfirmanderne i Karby har udsmykket. Pilgrimsvandrerne starter deres tur på Mors med en lille andagt der.
 • Nu var solen kommet frem, og vi kunne nyde udsigten resten af turen. Vi kørte videre til Agerø, hvor vi så kirken både ude og inde. Turen gik videre via Sillerslev, Ørding, Højriis og Legind Bjerge til Sallingsundbroen, hvor vores guide stod af.
 • Aftensmaden blev indtaget på Roslev Kro. En god og interessant tur på trods af vejret.
 • Vi havde håbet, at en flytning af arkivet var blevet aktuel i 2017, men det var ikke muligt. Nu kan vi kun håbe på, at det bliver i 2018!

                                                                            Else Marie Lofstad Jensen

 

 1. 3.    Fremlæggelse af det foregående kalenders reviderede regnskab:

Regnskab for Spøttrup Lokalhistoriske Forening 01.01.2017 – 31.12.2017

Indtægter: 

                      Indestående i den jydske sparekasse 01.01.2017                    kr.  9.989,04

                     Kassebeholdning                                                                        -            6,50

                      Medlemskontingenter 2017                                                         -   10.500,00

                     Do                                    2018                                                     -     6.350,00

                      Salg af mølposen                                                                              -   10.011,00

                      Skive Folkeblad 2016 + 2017                                                        -     1.000,00

                      Sponsorpenge den jydske spk                                                       -     1.000,00

                      Tilskud mølposen 2016 G.H + P.N                                                -     6.000,00                        

                      Indtægter tur til Mors                                                                    -   12.900,00                   

                                                                                                                          ---------------------

                      I alt indtægter                                                                                  kr. 57.756,54

Udgifter:

                      Kontorartikler                                                                                   kr.       108,00

                      Arkivkaffe                                                                                           -       1.532,60

                      Gaver                                                                                                  -          860,00

                      Annoncer                                                                     -       1.980,25                           

                      Buskørsel  udflugt                                                                            -       5.906,25

                     Spisning                                                                                              -       5.500,00

Åben hus og best.møder                                                                -          333,00

Trykning af mølposen 2016                                                           -       7.926,25

  Do                                2017                                                            -       6.356,25

Gebyr sparekassen                                                                          -          500,00

                                                                                                      -------------------                                                                                                                     

                      I alt udgifter                                                                                      kr.  31.002,60

                      Indest. Vendsyssel sparekasse 31.12.2017                               -     26.624,94                                                                                                                   Kassebeholdning                                                                              -          129,00

                      Balance                                                                                              -      57756,54                                                  

          Ellen Jensen, kasserer                                                           Villy Bracht, revisor                                                                                                        

 1. 4.    Orientering om næste års tænkte forløb og budget
 1. 5.    Fastsættelse af kontingent

Forslag 100 kr. for enlige og 150 kr. for par, inklusiv et eksemplar af Mølposen: Enstemmigt godkendt.

Orientering om Spøttrup lokalhistoriske Arkivs virksomhed:

6.   

 1. a.     Ib Svenningsen:

Årsrapport:

Arkivnr: 779-02

Nørregade 24, Balling

7860 Spøttrup

Tlf: 24980098

Hjemmeside: www Spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk.

Arkivleder: Ib Svenningsen, Kåsvej 29 Lihme, 7860 Spøttrup

Medarbejdere:

Erik Trudsø – Trudsø døde desværre den 5. februar 2018 og efterlader et stort tomrum i Arkivet. Herfra skal lyde et stor Tak! for det store værdifulde arbejde, han har gjort i forbindelse med digitalisringen af Arkivet. Ære være hans minde!

Egon Hørby – (den tekniske altmuligmand samt hjælp til slægtsforskning)

Tage Larsen – (Står for scanning af billeder)

              Tage Nielsen – (Leverer billeder til Ugeavisen og Skive Folkeblad)

              Inge Lise Dahl – (Skal oplæres i registrering)

Knud Mouritsen – ( Arbejder hovedsageligt med Brøndum Hvidbjerg – laver lokalhistorisk skrift for området samt redaktionen af ”Mølposen” samt hjælp til slægtsforksning)

Svend Nør – (Registrerer samt hjælp til slægtsforskning)

Svend Pedersen – døde ligeledes i 2017 efter lang tids svækkelse. Han har fulgt Arkivet fra start, og har i mange år været en trofast medarbejder i. Tak for alt.

Åbningstimer: 225

Timer til møder og lignende: 136

Foredrag: 8 stk.  – Lihme og dens indbyggere, Slægtsforskning (brug af Arkibas.dk.), Barn i brunkullene, Livøs historie, Vestsallingbanen,  Guide på Livø 2 gange.

Udflugt:                          Mors rundt

Hyldemeter: 123 meter

Tilvækst i meter: 6 meter

 

Billedantal skønnes til 36000.

Digitale samling: 154. GB

 

Besøgende i åbningstid: 553

Gæster til foredrag: 527

 

Visninger på digitale sider:

Besøgende på hjemmeside:                   Spøttrup lokal arkivs 79395  - Siden har lige rundet 1.000.000 besøgende

Offentlige søgedatabase:                       Arkiv dk.  13059 besøgende i Spøttrup lok. Arkiv.

 

Skriftlige henvendelser: 153

Telefoniske henvendelser: 212

 

Lønnede medarbejdere: 0,08

Frivillige arbejdstimer: 1500

Afleveringer i 2017: 27 stk. hvoraf følgende skal nævnes:

Lem Vejby Lihme Sparekasse senere Vestsalling sparekasse

Tove Christensens slægtsmateriale herunder adskillige fotoalbum med navngivne billeder.

En omfattende slægtshistorisk samling på ca. 2000 sider fordelt på 50 ringbind.

 

Behov og ønsker:

Mere plads.

2 kontorstole ekstra.

6 skriveborde i tilfælde af mere plads

1 skæremaskine, idet den gamle blev kasseret af arbejdstilsynet.

 

Året har været et godt år med stigende antal besøgende, der har vist stor taknemmelighed for den service, de har fået. Samme ros har vi fået, fra dem vi har serviceret via mail eller telefon. Det er jo lønnen i sig selv.

Arkivet har 7 frivillige medarbejdere som møder flittigt op, og gør et stort selvstændigt stykke arbejde.

”Mølposen 2017” havde smede i Vestsalling som tema. Bogen har stor interesse, så stor at 2018 udgaven skal udvides med 100 stk. ekstra.

 1. b.    Inge Kjær Kristensen – Direktør for ”Museum Salling”:

Orienterede om Museum Sallings nye tiltag i det kommende år:

 • Flytning af Byhistorisk arkiv til det nye museum. Start 1. marts
 • Byggeri af ny klimahal ved Rønbjerg skole. Påbegyndt 1. marts
 • Indretning af kølerum til film, negativer, glasplader og bånd i Rønbjerg gml. Skole
 • Klargøring af udstillinger til det kommende år: ”Ild, vind og vand”, ”På tværs”. Kunstudstillinger af malerne:
 • ”Hans Schmidt” : Slavekrigen

D. 29. marts indløb der rygter om at slaverne på Rendsborg fæstningen var  sluppet fri og for hærgende op gennem Jylland hvor de dræbte, voldtog og brændte byer af som de kom forbi. Bønderne væbnede sig med skolelæreren som den overordnede. I Lihme blev smeden Per Husteds bryllup aflyst, da han skulle smede leer om til stikvåben som på billedet. Panikken bredte sig til hele landet, men heldigvis opdagede man den 1. april 1848, at det var falsk alarm

 • ”Dalsgaard”,
 •  ”Emil de manchat”:

Til slut orienterede Inge Kjær om situationen for Spøttrup lokalarkivs evt. flytning til Ramsing skole. Foreløbig er det udsat til 2019 på grund af de mange tiltag på museumsfronten.  For at nedbringe flytteomkostningerne var der tilbud om en del frivilligt arbejde. Inge Kjær var meget stemt for flytning.

Blandt kommende projekter blev nævnt at overbygge parkeringspladsen på Fur museum og inddrage arealet til museet. På Spøttrup borg vil der også blive gjort nogle tiltag. Da Staten ejer Borgen er det noget sværere, da sagen skal gennem så mange instanser.  

 

 1. 7.    Valg (valgene gælder 2 år ad gangen)

4 bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Kristian Lund Svejgaard (Oddense Otting) : Valgt

Aase Nyman (Rødding)  : Valgt

Ellen Jensen (Lem Vejby) : Valgt

Else Marie Lofstad Jensen (Lihme) modtager ikke genvalg

Birthe Jespersen, Lihme: Valgt

Svend Jeppesen afløses af  Margit Kristiansen i resten af hans valgperiode.

 

Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges i ulige år.

Efter kaffen var der foredrag ved Helge Stavnsbjerg: Fattigvæsenet i Vestsalling.

Han fortalte om Carl Ferdinand fra Håsum, om hans liv og færden, suppleret med oplysninger om Fattigvæsnets udvikling de sidste 150 år samt hjælpen til de svage i samfundet.

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen i Spøttrup Lokalhistoriske Forening, 20/3 2017:

Referat:

1. Ib Svenningsen blev valgt til dirigent

2. Formandsberetningen for 2016

Spøttrup Lokalhistoriske Forening havde ved årsskiftet 106 medlemmer. Det var lidt mindre året før, men har ellers ligget deromkring i flere år. Med udgivelsen af Mølposen håber vi i bestyrelsen, at medlemstallet vil stige lidt.

I 2016 havde vi i januar det udvidede bestyrelsesmøde med bestyrelses-suppleanterne. Derudover har vi haft 3 bestyrelsesmøder i april, september og december – samt 3 møder i redaktionsudvalget for Mølposen.

Redaktionsudvalget bestod af hele bestyrelsen og Ib og så vore medhjælpere i Arkivet: Erik Trudsø, Egon Hørby, Tage Nielsen og Tage Larsen.

(Trudsø kunne ikke komme i aften, fordi han i dag har 95 års fødselsdag.)

Året har naturligvis været præget af Mølposen, men vi har haft et godt samarbejde, og vi har haft gode og nyttige kontakter til folk, der havde gode skolehistorier.

Der har faktisk lige siden vi startede i sommers været stor aktivitet på arkivet i åbningstiden om tirsdagen.

 

Den første nye Mølpose var jo speciel, idet der kun var plads til temaet: Skolerne – indtil centralskolerne kom.

Men det var fordi, vi ikke syntes, vi skulle dele emnet over to år, for så skulle nogle områder udskydes til i år, – og hvem skulle det så gå ud over.

Frem over vil Mølposen nok komme til at indeholde et tema, der fylder ca. halvdelen – og så enkelt-emner af forskellig slags for resten.

– Vi er nu ikke helt tilfredse med, hvordan Mølposen 2016 kom til at se ud. Nogle af billederne er for lyse!

Det vil vi forsøge at få rettet op på fremover.

 

Udflugten sidste år gik til Lemvigegnen med Aage Dahl som en ganske udmærket guide. En god og berigende tur – med historie, geografi og geologi.

Vi kørte bl.a. gennem Kronhede og Klosterheden, - og vi var en tur omkring Rom Krigsflyveplads, hvor der også har været flygtningelejr med 9.000 flygtning.

Vi var i den nye kirke i Thyborøn, vi var i mindeparken for Jyllands-slaget i første verdenskrig, hvor verdenshistoriens største søslag med flere end 240 krigsskibe, - og hvor 25 skibe på èt døgn gik ned og 9.000 britiske og tyske marinere druknede.

 

Og vi blev blæst godt og grundigt igennem på kirkegården ved Engborg kirke, hvor vi nød udsigten over landskabet og Vesterhavet, - inden vi kørte hjemad gennem det smukke landskab langs Limfjorden til Toftum Bjerge og Humlum Kro.

En tur, hvor vi rigtig nød, at Aage Dahl var på hjemmebane!

 

I foråret blev jeg af en gruppe Ramsing-borgere, der kontaktede mig omkring eventuel brug af den nedlagte skoles ledige bygninger for arkivet.

Jeg svarede positivt tilbage, og vi tog det op i bestyrelsen, hvor der var 100% opbakning til idéen – blandt bestyrelsesmedlemmerne.

 

Kunne det blive en realitet, ville vi få meget mere plads – og ikke mindst: alle brugere af arkivet, også gangbesværede og folk med rollator eller i kørestol ville så kunne komme i arkivet.

Ramsing-gruppen lovede at sende vores positive holdning videre til Skive kommune, der så ville rive den del af skolen ned, som foreninger og brugergrupper ikke vil kunne bruge.

 

Vi hørte ikke fra nogen hen over sommeren, men først i september var bestyrelsen, Ib og medhjælperne på Arkivet i Ramsing og se lokalliterne. Finn Andersen fra Vestalling-skolerne viste rundt – og vi blev endnu mere begejstrede.

Jeg sendte en skrivelse til Inge Kjær Kristensen, der var – og fortsat er – konstitueret museumschef i Skive, om, at vi fra Spøttrup Lokalhistoriske Forening var meget interesserede i at få arkivet flyttet til Ramsing skole.

Samtidig gjorde vi opmærksom på, at alle udgifter til flytning og indretning måtte kommunen tage sig af.

 

Vi fik et pænt svar, om at hun ville undersøge sagen og vende tilbage. Det gjorde hun to dage efter, hvor hun skrev, at hun sidst i oktober ville tage et møde med Peter Svendsen og Per Nors, og at vi derefter ville høre nærmere.

Det er det sidste, vi officielt har hørt.

 

Grunden til det, er måske, at Ib sidder med som arkivernes repræsentant i en gruppe på museet, og at Inge Kjær så forventer, at han fortæller os hvordan sagen står.

Og det gør han også engang imellem. Det vil han berette om under punkt 6 på dagsordenen.

Jeg kan godt afsløre, at vi er positive medhensyn til en kommende flytning, der vil gøre arkivet brugervenlig for alle, - og som også vil give meget mere plads.

 

Den 16. november sidste år havde Spøttrup Lokalhistoriske Forening 10-års jubilæum. Det fik vi ikke gjort noget ved. Vi havde nok at gøre med at få Mølposen færdig.

 

 

Siden starten har jeg været formand for foreningen, og jeg agter på et kommende bestyrelsesmøde, mandag den 3. april kl. 14 på Arkivet at takke af.

 

Efter 10 spændende år som forkarl for foreningen mener jeg, at jeg må have aftjent min værnepligt.

 

Knud Mouritsen

20. marts 2017

 

 1. Regnskab for Spøttrup Lokalhistoriske Forening 01.01.2016 – 31.12.2016

Fremlagt og udarbejdet af Ellen Jensen

Indtægter:       

    Indestående i Den Jyske Sparekasse 01.01.2016         kr.  5.268,59

                     Kassebeholdning                                                                        -         270,00

    Medlemskontingenter 2016                                                               -      5.300,00

                     Do                                    2017                                                     -        900,00                        

    Indtægter tur til Thyborøn                                                                 -   14.200,00                   

                                                                                                                          --------------------

    I alt indtægter                                                                                     kr. 25.938,59

Udgifter:

    Kontorartikler                                                                                      kr.        94,00

    Generalforsamling                                                                              -          189,00

    Arkivkaffe                                                                                            -       1.322,85

    Gaver                                                                                                   -       1.011,00

    Annoncer                                                                       -          706,75                           

    Buskørsel  udflugt                                                                               -       5.578,13

                     Spisning                                                                                  -       6.104,00

Åben hus og best.møder                                                  -          937,32

                                                                                                      -------------------                                                                                                                    

    I alt udgifter                                                                   kr.  15.943,05

    Indest. Jydske Sparekasse 31.12.16                              -        9.989,04                                                                                                 Kassebeholdning                                                                                 -                6,50

    Balance                                                                                                -      25.938,59

 

Ellen Jensen, Kasserer                                                     Villy Bracht, Revisor

 

 1. 4.     Orientering om næste års tænkte forløb og budget

Årets program:

1)     Udflugt: Rundtur på Mors, torsdag den 3. august 2017, kl. 13.00

Guide: Magrethe Brejner Højgaard i V. Assels, og hendes mand, Søren Højgaard

(Tilmelding starter først, når turen annonceres i Spøttrup Ugeavis og på Arkivets hjemmeside)

2)     ”Arkivernes dag” anden lørdag i november

Budget:

Vi lægger ikke et udførligt årsbudget

Udflugten forsøges holdt udgiftsneutral                                          

Mølposen giver et mindre overskud

 1. 5.     Fastsættelse af kontingent :

Personligt medlemskab         100kr

Ægtepar                                  150 kr.

Heri indgår 1 stk Mølpose

Vedtoges uden kommentar.

 1. 6.     Orientering om Spøttrup Lokalhistoriske Arkivs virksomhed

Spøttrup Lokalarkivs årsrapport:

Arkiv nr. 779-02

Statastik:

Antal åbningstimer: 45 dage a 5 timer = 225 timer

11 foredrag:  (Emner: Lihme by gennem 150 år i 2 afdelinger. Barn af brunkullene, Bustrups historie, Rødding bys historie, Teglværker i Spøttrup kommune, Mariager kirke, Kås Hovedgård gennem tiderne, Spøttrup hovedgård, Forfatterinden Johanne Buchardt, )

2 udflugter ( Tyborøn og Mariager)

Guide på 2 ture (Vestsalling for Danmarks lærerforening) (Byrundtur i Lihme for Borgerforeningen)

Samlingens størrelse: 117,7 m

Tilvækst i hyldemeter: 2,2 m

Antal billeder ca. 36000 stk.

Antal besøgende i åbningstiden: 487 gæster

Gæster til foredrag: 849

Besøgende på arkivets hjemmeside: 83806

Skriftlige henvendelser: 182

Telefoniske henvendelser: 208

Lønnede medarbejder i årsværk: 0.08

Frivillige medarbejders arbejdstimer: 2100 timer

Personale:

Arkivpersonale:

Ib Svenningsen, Har stået for ledelse og registreringen siden 1991.

Knud Mouritsen, registrerer og er formand for Spøttrup Lokalhistoriske forening samt leder af en lokal gruppe i Hvidbjerg

Egon Hørby, Er EDB kyndig, kopierer lyd og filmmateriale samt  servicerer gæsterne

Erik Trudsø (94 år), har i 2016 lavet: 1. Register over nekrologsamlingen til vores hjemmeside, 2. En fil med alle vielser i Spøttrup kommune fra 1700 til ca.1980, så man kan søge på både brud som gom. Et hjælpemiddel til at finde brudens fødested.

Tage Larsen: Scanner foto og gennemgår fotoarkivet for fejl.

Hertil kommer 3 frivillige der hjælper forefaldende arbejde.

Mål:

 Et brugervenligt Arkiv hvor det digitale vægtes for at få en større brugerflade.

 Dette gøres ved:

Detaljeret registrering i Arkibas f. eks ved at udarbejde billedserier, der er let tilgængelig for brugere der f.eks. vil gøre brug af Arkiv.dk.

Udbygning af Arkivets hjemmeside

Publikation:

Arkivets årsskrift fra 1973 ”Mølposen” bliver fremover Arkivets årbog efter 41 års pause.  Årgang 2016 Omhandler alle skoler i ” Spøttrup kommune” før Centralskolerne. En udgivelse med skolernes historik og elevernes erindringer. Der har været stor efterspørgsel på bogen.

Vision:

Fra anden side kom der fokus på eventuelt at flytte Arkivet til Ramsing skoles klassefløj. Hvor der er godt med plads og mulighed for at lave skiftende udstillinger. Desuden er der gode tilkørselsforhold for handicappede og gangbesværede. Spøttrup lokalhistoriske forening har indsendt en anbefaling for projektet.

Fra Arkivernes dag:

 

 

Hertil kom en kort orientering om Skive museum netop nu.

 1. 7.     Valg (valgene gælder for 2 år ad gangen)

a)     Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Knud H. Møller (Balling/Volling) blev genvalgt

Knud Mouritsen (Brøndum/Hvidbjerg) blev genvalgt

Tage Nielsen valgtes som afløser for Kristian Dalgaard (Håsum/Ramsing)

Svend Jeppesen valgtes som afløser for Jens Christian Bach (Krejbjerg)

 

b)     Valg af 8 bestyrelsessuppleanter:

Tage Larsen (Balling/Volling) modtog genvalg

Erik Boll valgtes som afløser for Steen Reinholdt (Brøndum/Hvidbjerg)                 

Svend Nøhr Nielsen valgtes som afløser for Tage Nielsen (Håsum/Ramsing)

Margit Christiansen valgtes som afløser for Laurids Stisen (Krejbjerg)               

Aage Dahl valgtes som afløser for Anne Grethe Jensen (Lem/Vejby)

Birthe Jespersen (Lihme) modtog genvalg

Margrethe Christensen som afløser for Christian Fly Christensen (Oddense/Otting)

Egon Hørby (Rødding) genvalgtes.

 

c)      Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg er revisor: Villy Bracht, Håsum

& revisorsuppleant: Signe Ravn Larsen, Ramsing

 

 1. 8.     Indkomne forslag : Ingen

 

 1. 9.     Eventuelt: ingen

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen i Spøttrup Lokalhistoriske Forening, 14/3 2016:

Referat:

 1. Ib Svenningsen valgtes til dirigent
 2. Formandens beretning:  Godkendt uden kommentar.

Formandens årsberetning for 2015

Allerførst vil jeg nævne, at Spøttrup Lokalhistoriske Forening i år har 10 års jubilæum. Foreningen startede ved en stiftende generalforsamling den 16. november 2006.

Halvdelen af bestyrelsens 8 medlemmer har siddet i alle 10 år. Det er Christian Dalgaard, Ramsing, Ellen Jensen, Lem, Kristian Svejgaard, Otting og undertegnede, Hvidbjerg. De 4 øvrige, der blev valgt ved stiftelsen, – og var med i bestyrelsen i de fleste af de 10 år, har trukket sig pga. alder.

 

I 2015 har 73 personer betalt kontingent i Spøttrup Lokalhistoriske Forening. Det er noget færre året før, hvor det var 110. Det skyldes nu nok, at vi ikke længere udsender girokort. Det blev for dyrt i gebyr, – både for foreningen of for medlemmerne, – at foreningen beholdt girokortet. I kan betale kontingent til – foreningens konto, – ved et af vore arrangementer, – til et af bestyrelsens medlemmer – eller til Ib på Arkivet, der har åbent hver tirsdag, kl. 14-17, lige på nær juli og august samt mellem jul og nytår.

I år gjorde vi så det, at bestyrelsesmedlemmerne i hver af deres områder – hjulpet af suppleanter, der hvor vi har mange medlemmer, – gik rundt og afleverede indkaldelsen personligt til denne generalforsamling. Samtidig spurgte vi så, der hvor folk var hjemme, om de ville forny kontingentet for i år.

Det vil vi nok fortsætte med, ikke mindst hvis vi får et medlemsblad, der også skal leveres til medlemmerne.

 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelses-møder.

Èn gang om året bliver vore 8 bestyrelses-suppleanter indbudt til mødet i

januar-februar. Endvidere er vi begyndt med at udsende dagsorden og

referatet til alle suppleanter, så de kan få en fornemmelse af, hvad der sker i

foreningen. Samarbejdet med suppleanterne har vi startet op af to grunde. Dels vil vi gerne orientere dem om det, vi arbejder med, så de ved dét, hvis de senere bliver valgt ind i bestyrelsen. Og dels vil vi gerne har nye idéer til og forslag til emner, vi kan tage op. 

Det sidste håber jeg vi får gavn af, hvis vi vil til at udgive et medlemsblad.

Jeg ved, der er nogle af jer suppleanter, der går meget op i lokalhistorien.

 

Den rent praktiske støtte fra foreningen til Ib på Arkivet er medlemmer, der tirsdag eftermiddage hjælper med til indskanning af billeder, registrering – og hjælp til gæster, der søger oplysninger. Det er især Egon Hørby, der tager sig af det sidste, – og Tage Larsen, der skanner på livet løs. Og så fortsætter Erik Trudsø med sit utrættelige arbejde med at lave registre til arkivets hjemmeside, som alle (i hele Verden) kan søge på. Og det er der ikke ret mange arkiver, der har! Nu kan der, takket være Trudsø, søges på samtlige bryllupper fra år 1700 og til ca. 1960 for hele den tidligere Spøttrup kommune. Og i Realregisteret, dvs. tinglysningerne af huse og ejendomme, kan der søges på ejerforholdene på samtlige adresser i kommunen fra ca. 1850 – og næsten til i dag.

At Trudsø har rundet de 90 for flere år siden, det er ingen hindring. – I tre og så Ib Svenningsen skal have en stor tak for jeres store arbejde for Arkivet.

 

Udflugten den 6. august 2015 gik til Moesgaard Museum syd for Århus. Vi var en busfuld, dvs. et halvt hundrede personer på turen. Vi blev ret imponerede over det nye kæmpestore museum, alle deres nye udstillinger og nok ikke mindst gæsteudstillingen af de kinesiske Terakotta-soldater.

 

Udflugten i år bliver torsdag den 4. august med start fra P-pladsen ved Ballinghallen kl. 13. Vi fylder én bus efter princippet ”først til mølle”, og turen går til Lemvig- og Thyborøn-egnen med Åge Dahl som guide. Vi har endnu ikke bestemt, hvor vi på hjemturen skal have aftensmad, – og kender derfor heller ikke prisen endnu.

Allerede i aften kan I tilmelde jer på turen hos vores kasserer, Ellen.

 

Lokalhistorisk Forening giver fortsat eftermiddagskaffe og brød til de, der kommer på Arkivet, når det er åbent.

Hvidbjerg, 14. marts 2016

Knud Mouritsen

 

 

3. Regnskabet gennemgået og godkendt.

 

4. Mølposen: Knud Mouritsen fortalte om udgivelse af medlemshæfte – Mølposen-  til jul , hvor billedmaterialet skulle være det bærende. Han opfordrede folk til at melde sig til redaktionsudvalget i løbet af aftenen. Alle stemte for ideen.

5.Næste års kontingent blev sat til forsøgsvis 150 kr. pr. par samt 100 kr. for enlige,

såfremt medlemshæftet bliver en realitet.

6. Arkivet ved Ib Svenningsen:

Hjemmesiden havde 154241 besøgende. 2015 voksede hyldemeterne 101,8 m. til 115 m. Besøgende i Arkivet blev 400. 532 gæster deltog i Arkivets foredrag. 163 mails er besvaret. 223 telefon-forespørgsler.

Arkivet har store afleveringer bl.a. modtaget Møbelfabrikkernes  arkivalier fra Træmuseet i Oddense, hvor OD-møblers arkivalier fylder mest. Hertil kommer materiale fra Nis Nissens legat-fond bl.a. regnskab og forhandlingsprotokol.

I 2015 fik Arkivet fibernetforbindelse og gik fra 5 megabits til 60 megabits, hvilket giver en meget hurtigere forbindelse.

Tal til kulturarvstyrelsen:

Hjemmeside                                             154241 besøgende

Hyldemeter: Vokset med 3,2 meter              115 meter

Besøgende i Arkivet                                                             400

Billeder         ?                                                                   36000

Foredrag                                                                                 532

Skriftlige henvendelser      ?                                                 163    

Telefon forespørgsler      ?                               223

Frivillige timer   ?                                          2100

I tvivlstilfælde må man selv tælle efter.

 

Åbningstiden:

 

Arbejdsområder:

Trudsø :        Ægteskaber i Spøttrup kommune

                      Realregistret op til år 2000 for hele Spøttrup kommune

                      Servicere gæsterne

                      Besvare mails og telefonopkald

                      Foredrag

 

Egon:            Servicere gæsterne

Ny fibernet installation  - ulempe – Kun Skive kommune må lave det.

                      Opslagstavler  i samarbejde med Tage Nielsen

                      Navngivning af billeder

                      Foredrag

Besvare mails og telefonopkald

Tiltag:           Billeder til ugeavisen

                      Mølposen (foreslag) – praktiske gris

 

Tage Larsen:

                      Scanning , scanning, scanning

Tiltag:           Gennemgå hele billedsamlingen for manglende scanning og genparter

Scanning af negativer /Bøger i PDF samt ikke scannede fotos.

 

Knud Mouritsen:

                      Registrering af Hvidbjerg

                      Billeder fra Hvidbjerg

Tiltag:           Registrering

 

IB:                Registrering , Registrering, Registrering

                      Servicering af gæsterne

                      Besvare Mails og telefonopkald

Løbe til møder

Tiltag:           Tilrette registreringerne med henblik på Arkiv.DK

 

Årets gang:

Jan                Turistforeningen – foredrag om Hestehave - Ib                                                      

Febr.             Premiere på Arkiv.dk.

                      Indslag i TV midt. – Vestsallingbanen - Trudsø

Marts            Balling plejehjem - Spøttrup i 1957  incl.Oddensefilmen - Ib

                      Balling brugs generalforsamling – Foredrag om Vestsallingbanen - Ib                     

Maj               Sdr. Resen menighedsråd  - Foredrag om Brunkullene - Ib

Juni               Inner Wheel clubs grundlovsmøde – Foredrag om Ottingstenen - Ib                                           

Juli                Rønbjerg menighedsråd - Guide i Sdr. Resens brunkulslejer - Ib

                      Flytte og registrere OD møblers Arkiv m.m. - Ib

August          Vandalarm i teknikrummet.

                      Nyt It system  (under 5 mgw til 90 mgw)

Oktober         Sognehuset   Min barndomstid på Spøttrup mark - Åse Nymann

December     Ramsing forsamlingshus - Blandet underholdning - Ib

 

November: Arkivernes dag

                      Balling plejehjem - Møller i Spøttrup kommune - Ib

                      Lihme Medborgerhus – Opstillet Lihme Samlingen i de nye omgivelser. Ib

7.På valg var:

Ellen Jensen (Lem/Vejby) - genvalgt

Kristian Svejgaard (Oddense/Otting) - genvalgt

Else Marie Lofstad (Lihme) - genvalgt

Aase Nyman (Rødding) - genvalgt

 

2015.03.11: Generalforsamling

Generalforsamlingen i Spøttrup Lokalhistoriske Forening, 11/3 2015:

Referat:

Ib Svenningsen blev valgt som dirigent 

Formandens beretning for 2014:         

   I 2014 har 110 personer betalt kontingent i Spøttrup Lokalhistoriske Forening. Det er næsten det samme som sidste år, hvor det var 119. Nogle af jer betaler måske først i aften.

Som vi sendte ud med indkaldelsen hertil og til Moesgaard-turen i august, så kan I billigst indbetale kontingentet på 4 måder: - til foreningens konto (reg.nr. 9307 konto 2720481653),  - ved et af vore arrangementer, - til et af bestyrelsens medlemmer - eller til Ib på Arkivet, der har åbent hver tirsdag, kl. 13-17, lige på nær juli og august samt mellem jul og nytår.

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelses-møder. Èn gang om året bliver vore 8 bestyrelses-suppleanter indbudt. Det sker til næste bestyrelses møde, mandag den 20. maj. Så håber vi, I måske har nogle ønsker eller nye idéer.

Det sidste års tid har aktiviteterne især været præget af registrering på arkivet, så mest muligt – også fra den tidligere Spøttrup kommune – er søgbart på den nyligt åbnede site på internettet: ARKIV.DK.

Udflugten den 9. august 2014 gik til Nord-Fjends, hvor vi – godt og grundigt – blev guidet af Niels Mortensen, Skive Byarkiv. Vi var en busfuld, dvs. et halvt hundrede personer på turen

Udflugten i år bliver torsdag den 6. august med start fra P-pladsen ved Ballinghallen kl. 11. Vi fylder én bus efter princippet ”først til mølle”. Turen går til Moesgaard Museum ved Århus, hvor Ib Svenningsen vil fortælle lidt derinde.

I aften vil Ib – efter generelforsamlingen fortælle om museets særudstilling om de kinesiske terrakotta-soldater.

 Der vil blive annonceret i Spøttrup Uge-Avis om udflugten. Men hvis I allerede nu ved, om I vil med på turen, så meld til ved Ellen i aften.

Lokalhistorisk Forening giver fortsat eftermiddagskaffe og brød til de, der kommer på Arkivet, når det er åbent.

Lørdag den 8. november havde arkivet åbent til Arkivernes Dag. Ved den lejlighed blev arkivets overtagelse af arkivalierne for ”Nissens Legat – til hesteavlens fremme i Salling”, som blev stiftet i 1848.

Legatet blev tømt for penge for et par år siden – efter at have været en eftertragtet erkendelse ved egnens dyrskuer gennem 165 år..

Og det var da pænt gjort, – men vel ikke uretfærdigt, – at protokollerne skal ligge i vores arkiv!

Arkivet havde til lejligheden lavet en stor udstilling om hesten. Jørgen Kristensen fra Salling Landboforening kom og overrakte dokumenterne officielt, og Ivar Kristoffersen fra Skjern, som har skrevet om legatet, fortalte om arbejdet med det overdragne materiale.

I arkivets lokaler i kælderen var lavet en mindre udstilling om Vestsalling-banen, som også blev ivrigt studeret.

I alt kom ca. 70 besøgende forbi den velbesøgte udstilling.

                                            Hvidbjerg, 3. marts 2015

                       Knud Mouritsen

Fremlæggelse af regnskab:

Regnskab for Spøttrup Lokalhistoriske Forening 01.01.2014 – 31.12.2014.

Indtægter:     

Indestående i Den Jyske Sparekasse 01.01.2014          kr.  7.123,46 

Medlemskontingenter                                                                         -     5.500,00

 Indtægter tur til Himmerland                                                              -   10.800,00

                                                                                                                              I alt indtægter                                                                                      kr. 23.423,46

Udgifter:

 Kontorartikler                                                                                      kr.       922,50

  Annoncer                                                                                             -       1.207,13

  Generalforsamling                                                                                -           99,50

  Arkivkaffe                                                                                           -       1.531,45

   Vingave til Mortensen                                                                         -          318,00

   Tilskud kopimaskine                                                                           -       1.500,00

   Udflugt til Lundø og Hjarbæk middag                                                         6.440,00   

   Buskørsel                                                                                          -       4.921,80

                      I alt udgifter                                                                   kr. 16.940,46

Indestående i Den Jyske Sparekasse 31.12.2014                                kr.   6.403,00

Kassebeholdning                                                                                             -    80,00

Balance                                                                                                         23.423,46 

Ellen Jensen, kasserer                                                        Villy Bracht revisor

Ellen Jensen gjorde opmærksom på 2014 har vist et lille minus. Formålet er ikke at tjene penge, men at skabe interesse for arkivområdet.

Orientering om næste års tænkte forløb og budget:                             Næstformanden Else Marie Jensen oplyste at suppleanterne indbydes til bestyrelsesmødet i april. Programmet for næste år bestod af udflugten og Arkivernes dag. Planlægningen for året sker først på aprilmødet. Hun opfordrede folk til at komme med ønsker, de kunne tænke sig gennemført. Eriksen kom med forslag om at suppleanterne kom med til alle møderne.

Kontingentet blev uforandret 50 kr. pr. person.

Orientering om Spøttrup Lokalhistoriske Arkivs virksomhed: Ib Fortalte om det store redigeringsarbejde der har taget alle resourcer. Tage Larsen scanner billeder fra arkivet. Erik Trudsø skaber flere søgemuligheder på Arkivets slægtsbøger. Egon og Ib servicerer kunderne, der ofte er henvendelser via mailpost. Sluttelig blev der orienteret om Arkiv.dk, den nye søgekanal, der giver adgang til over 500 arkiver spredt over det ganske land. Det forventes at Arkiv.dk vil øge forespørgslerne betydeligt.

Valg (valgene gælder for 2 år ad gangen)

a)  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:                           

      På valg er:

 

         Knud Høstgård Møller (Balling/Volling) - Genvalgt

         Knud Mouritsen (Brøndum/Hvidbjerg) - Genvalgt

         Christian Dalgaard (Håsum/Ramsing) - Genvalgt

         Jens Christian Bach (Krejbjerg) har Knud Møller valgt d.12.03.15  som

           bestyrelsesmedlem i stedet for Tapio Juhl, der ikke ønskede genvalg.

 

                        b)  Valg af 8 bestyrelsessuppleanter (vælges i uligeår)                                    

                                         Nuværende suppleanter:

                                         Tage Larsen blev valgt  (Balling/Volling)  

                                         Steen Reinholdt (Brøndum/Hvidbjerg) - genvalgt

                                         Tage Nielsen (Håsum/Ramsing) - genvalg

                                         Ivan Andersen (Krejbjerg) – Modtager ikke genvalg

                                         Anne Grethe Jensen (Lem/Vejby) - Genvalgt

                                         Birthe Jespersen afløser Jens Trærup (Lihme)

                                         Christian Fly Christensen (Oddense/Otting) –  Genvalgt

                                         Egon Hørby (Rødding) - Genvalg

                                         c) Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges i ulige år)

                                          På valg er revisor: Villy Bracht, Håsum - Genvalgt

                                         Valgt som revisorsuppleant: Signe Ravn - Ramsing

 

Ib Svenningsen orienterede om udflugten til august til Moesgård museum og den internationale udstillingen

Kinas første kejser – Kinas terrakottahær”.

Ud over kæmpe-udvidselsen af museet, de arkæologiske og etnografiske udstillinger - vil Ib Svenningsen komme ind på museets første internationale særudstilling 

Særudstillingen vises fra 1. april – 30.september 2015.

120 genstande fra gravkomplekset og fra Qin-og Han-dynastiet (for ca. 2000år siden) heraf omkring 10 store terrakottafigurer i form af soldater, embedsfolk og heste.  - Den første kejser Qin Shi Huangdi var en mytisk sagnomspunden figur.

 

 

Søg i Google Earth på:

Qin shi huangs mausoleum, xian, shaanxi, kina

 

Årets Udflugt, torsdag den 6. august 2015

går til

Moesgaard Museum ved Århus

 

Efter 4 års byggeri afholdt museet d. 10. oktober 2014 den officielle indvielse

af ”Det nye Moesgaard Museum”. Den nye bygning er på 16.000 m2

Afgang den 6/8 2015: Balling-hallens/Pulsens P-plads kl. 11.00

På grund af afstanden, bliver udflugten et par timer længere – og dyrere – end sædvanligt. Bestyrelsen har vurderet, at det er det værd, når vi – ud over det udvidede museum – også har mulighed for at se særudstillingen fra Kina. Entréen er forøget med 20 kr. til vistnok 110 kr. for grupper, da alene særustillingen har et budget på 10 mio. kr.

Medbring selv: En frokost/kaffekurv som nydes, når  vi kommer frem (ved ca. 13-tiden). Kaffeteria i museet kan benyttes for egen regning.

Aftensmaden nydespå hjemvejen, men stedet er endnu ikke fastlagt.

Pris for turen, som omfatter bus, entre og aftensmad (eksklusiv drikkevarer):

                                                 300 kr. for medlemmer

350 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding til Udflugten efter princippet: ”Først til mølle”.                    Berstyrelsen           

Kontingentet kan indbetales på: Spøttrup Lokalhistoriske Foreningens konto: Reg.nr. 9307 konto 2720481653, - ved et af vore arrangementer, - til et af bestyrelsens medlemmer - eller til Ib på Arkivet (åbent hver tirsdag, kl. 13-17).

NB: Beklager meget den mærkelige nummerering. Regnskabet fik det hele til at løbe løbsk. Ib